2016-11-05-16-46-37

tomato, basil & mozzarella kebab